Algemene voorwaarden van Measure More

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Measure More, gevestigd te Amsterdam maart 2023.

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Measure More houdt zich bezig met de volgende diensten:
  1. Consultancy
  2. Kwaliteitsmanagement
  3. Training & Coaching
  4. Logistieke dienstverlening
  5. QSHE Management
  6. Lean Management

 

 1. De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
  1. Measure More: de opdrachtnemer, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74936816.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Measure More, gebruik maakt van de diensten van Measure More of aan wie Measure More een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  3. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Measure More ter beschikking gestelde informatie of gegevens en alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Measure More vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden;
  4. Werkzaamheden: alle door Measure More ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Measure More zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Measure More voortvloeiende Werkzaamheden;
  5. Opdracht/ Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Measure More en Opdrachtgever terzake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten en rechtsverhoudingen, hoe dan ook genaamd, tussen Measure More en Opdrachtgever,
  waarbij Measure More zich verbindt/ zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Measure More voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijking van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Measure More en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging en/of akkoordverklaring.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging/akkoordverklaring onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Measure More uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de Werkzaamheden door of vanwege Measure More zijn betrokken.
 6. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Measure More en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 7. Measure More is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Iedere offerte van Measure More is vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen of door aanvang van de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door Measure More.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd welke aangegeven zal worden in de Overeenkomst.

 

Artikel 4 – Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Measure More naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Measure More te stellen. Measure More bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Measure More heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Measure More onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 5. Extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Measure More, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden door Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Uitvoering opdracht

 1. Measure More voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Measure More bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Measure More zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.
 4. Mondelingen toezeggingen binden Measure More niet, tenzij deze toezegging door Measure More schriftelijk is bevestigd.
 5. De overeenkomst wordt of per opdracht aangegaan, of voor een bepaalde periode. Voor de opdracht geldt: zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te ontbinden, wordt verondersteld dat de overeenkomst van kracht is. Voor contracten die zijn aangegaan voor een bepaalde periode geldt dat de overeenkomst geheel dient te worden nagekomen, behoudens de wettelijke mogelijkheden tot ontbinding.
 6. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk in de overeenkomst te worden vermeld.
 7. Eventueel in de offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Measure More en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Measure More overeengekomen is.
 8. Measure More zal haar werkzaamheden grotendeels online uitvoeren. Gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever, indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever ervoor zorgdraagt dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Measure More voldoen aan de eisen van art.
  7:658 BW en Opdrachtgever Measure More vrijwaart tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze vereisten.

 

Artikel 6 – Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Measure More door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische
  opslag (waaronder begrepen doch niet beperkt tot cloud-opslag), netwerken, applicaties of overige elektronische systemen.
 2. Opdrachtgever en Measure More zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 3. Zowel Opdrachtgever als Measure More zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. Measure More is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke Bescheiden van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij uitvoering van Werkzaamheden.
 2. Measure More is niet gerechtigd de Bescheiden die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen, tenzij Measure More en/of Medewerkers voor zichzelf optreden in een klacht, tucht, straf-, bestuurs-, fiscale of civielrechtelijke procedure dan wel een (hoger) beroepsprocedure.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Measure More behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten die Measure More gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever of hieruit voortvloeiend, behoren toe aan Measure More.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop intellectuele eigendomsrechten van Measure More rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Measure More gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen.
 4. Ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden voor Opdrachtgever en/ of cliënten van Measure More is Measure More gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden, die Measure More als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen.

 

Artikel 9 – Termijnen

 1. Indien tussen Opdrachtgever en Measure More een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Measure More in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Measure More is overeengekomen.
 3. De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door Opdrachtgever wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Measure More de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan Measure More na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

 

Artikel 10 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Measure More kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Measure More gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Measure More Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Eventuele reis en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht.
 2. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Measure More gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
 3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 4. Het honorarium van Measure More is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Measure More heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Measure More verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Measure More verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Measure More aan te wijzen bankrekening.
 2. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Measure More gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Measure More gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 6. Measure More is gerechtigd betalingen van facturen van een latere datum eerst te verrekenen met nog openstaande facturen en de daarmee verband houdende wettelijke handelsrente.
 7. Measure More is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De dienstverlening en/of werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat Opdrachtgever de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.

 

Artikel 12 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de Bescheiden waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Measure More te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is tevens niet gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot bepaalde werkzaamheden, de betalingsverplichting uit te stellen of te weigeren van de andere geleverde werkzaamheden door Measure More dan waarop de reclame geen betrekking heeft.
 3. Measure More dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Measure More de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald factuurbedrag.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

 

Artikel 13 – Opschortingsrecht

 1. Measure More is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Measure More hebben ondergaan.

 

Artikel 14 – Tussentijdse beëindiging van de Opdracht

 1. Opdrachtgever en Measure More kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen de beëindiging of tegen de opzegtermijn verzetten.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Aan zowel Measure More als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot opzegging van de Overeenkomst zonder opzegtermijn slechts toe indien:
  1. de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW);
  2. een van de partijen haar activiteiten staakt;
  3. de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen;
  4. een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd; of
  5. de andere partij een schuldsanering treft;
 1. Indien tot (tussentijdse) beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Measure More recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Measure More reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).

 

Artikel 15 –Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Measure More in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Measure More in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Measure More is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade indien, en voor zover dat in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Mocht aansprakelijkheid van Measure More, met inachtneming van de navolgende artikelen, komen vast te staan, dan is deze beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in de 12 maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakend handelen in rekening is gebracht bij Opdrachtgever. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering van Measure More maximaal uitkeert.
 3. Mocht aansprakelijkheid van Measure More komen vast te staan dan is Measure More uitsluitend gehouden tot vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoort in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gevolgschade, waardevermindering van producten evenmin indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Measure More.
 4. Measure More is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Measure More onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt of door
  schade, vermissing, verkorting van levensduur en/of vernietiging van producten of andere werkzaamheden welke inherent zijn aan de overeengekomen Werkzaamheden.
 5. Measure More is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht, dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 6. De in dit artikel gestelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt Measure More aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in verband met de Opdracht in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Measure More voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Measure More geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Schade als genoemd in lid 1 van dit artikel dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Measure More te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn schriftelijk ter kennis van Measure More is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Measure More zijn toe te rekenen, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien waren. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Measure More opgeschort.
 2. Tot de in artikel 14.1 genoemde omstandigheden worden onder meegerekend: brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, maatregelen van overheidswege, extreme weers- en /of verkeersomstandigheden, oorlogsomstandigheden, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Measure More voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.
 3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Measure More niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Measure More bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18 – Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier

 1. Measure More houdt ter zake van de opdracht een dossier aan.
  Measure More neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wet- en (Beroeps)regelgeving inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Measure More.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Measure More waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Measure More gevestigd is.
 3. In afwijking op het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Measure More kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Amsterdam, versie: maart 2023